Back to Top

Algemene voorwaarden

 1. Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels en de aanwijzingen van de docent op te volgen.
 2. Schade aan de leslocatie wordt verhaald op de veroorzaker.
 3. Roos Dansverhalen stelt zich niet aansprakelijk voor meegebrachte waardevolle zaken of geld, voor letsel en/of schade tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of deelnemen aan de activiteiten van de dansruimte. Voorts gaat Roos Dansverhalen er van uit dat u verzekerd bent voor uw kind-(eren). Bezoek aan de lessen/dansruimte, in welke hoedanigheid dan ook, is geheel voor eigen risico.
 4. Er kan per termijn worden ingeschreven.
  Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar inschrijven.
  Het lesgeld dient vóór aanvang van de eerste les te worden voldaan. Zonder schriftelijke opzegging uiterlijk 2 weken voor het begin van de nieuwe termijn, wordt deze overeenkomst stilzwijgend met de volgende termijn verlengd.
  Huidige leerlingen hebben voorrang op de nieuwe inschrijvingen bij toelating voor de eerstvolgende termijn of het nieuwe seizoen.
 5. Het lesgeld dient twee weken voor aanvang van een nieuw termijn te worden voldaan. Betalingen gebeuren door overmaking op de rekeningnummer: 5053918 tav van Roos Dansverhalen te Amsterdam, voorzien van naam van de leerling en de termijn waarvoor betaald wordt
 6. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld kan verdere deelname aan de lessen geweigerd worden.
 7. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Alleen bij langdurig verzuim door ziekte is het mogelijk, met doktersverklaring, om stopzetting van betaling aan te vragen.
 8. Van de betalingsvoorwaarde kan niet worden afgeweken voor vakanties die buiten de schoolvakanties vallen, verjaardagen, cursussen etc.
 9. Opzegging kan alleen schriftelijk of per @mail, uiterlijk 2 weken voor het begin van de nieuwe termijn. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk
 10. De lessen worden niet gegeven in de schoolvakanties en op erkende feestdagen. Het cursusgeld dient ook in deze periode volledig te worden voldaan. Deze betalingsverplichting geldt ook als de cursist voortijdig stopt met de lessen of wegens persoonlijke omstandigheden enkele lessen niet kan volgen.
 11. Verhindering door ziekte liefst zo vroeg mogelijk doorgeven aan de docent. Bij langdurige ziekte kan na overleg van een doktersverklaring het cursusgeld voor elke volle maand worden teruggestort.
 12. Eventueel door de docent verzuimde uren worden op een later tijdstip ingehaald.